Krajobrazy piękne mamy do Kołczygłów zapraszamy

Rezerwat przyrody - Dolina Huczka

Napisane przez 

Na terenie gminy Kołczygłowy został ustanowiony rezerwat przyrody Dolina Huczka. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 11,95 ha. Teren rezerwatu obejmuje głębokie rozcięcie erozyjne z płynącym w nim potokiem Huczek, dopływem rzeki Słupi. Na obszarze rezerwatu dominują fitocenozy: kwaśnej buczyny niżowej, żyznej buczyny pomorskiej, grądu pomorskiego. Na terenie rezerwatu występują liczne nisze źródliskowe. Celem ochrony jest zachowanie cennych przyrodniczo biocenoz leśnych i źródliskowych oraz związanych z nimi stanowisk ginących, rzadkich i chronionych gatunków lądowej i wodnej flory i fauny. Rezerwat objęty jest ochroną czynną oraz międzynarodową, występuje na terenie Natura 2000 Dolina Słupi.


fot. Karol Veith